چک لیست ارزش یابی مستمر درس تربیت بدنی پایه دوم ابتدایی 

 

این نمون برگ های فهرست مشاهدات درس ها یک طرح پیشنهادی می باشد.

شما می توانید جدولی تنظیم کرده ،نام و  نام خانوادگی دانش آموز، انتظارات و بازخورد را در آن بنویسیدو با مقیاس ها (خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تلاش و آموزش )آن را بسنجید.

 

چک لیست ارزش یابی مستمر درس: تربیت بدنی   ( مهر و آبان )

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

توانایی در حفظ نظم و انضباط هنگام انجام دادن حرکات و فعالیت های ورزشی را دارد.

توانایی یذیرش مسئولیت های واگذار شده را دارد.

در انجام فعالیت ها روحیه همکاری جمعی و گروهی را دارد

با رشته های ورزشی انفرادی و گروهی آشنایی پیدا کرده است.

به یک یا چند رشته ورزشی علاقمند است.

با ویژگیهای لباس مناسب برای ساعت ورزش آشنایی پیدا کرده است.

 

چک لیست ارزش یابی مستمر درس: تربیت بدنی  ( آذر و دی )

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

توانایی انجام دادن حرکات به شکل تقلیدی را کسب کرده است.

توانایی در انجام حرکات چرخشی را کسب کرده است.

به انجام فعالیت های ورزشی علاقمند است.

مهارت هماهنگی حرکات را در انجام فعالیت های ورزشی کسب نموده است.

ضرورت مراقبت از اعضای بدن هنگام ورزش و بازی را می داند.

با خطرات ناشی از هل دادن و عدم تناسب بین هم بازی ها آشناست.

 

 

چک لیست ارزش یابی مستمر درس: تربیت بدنی  ( بهمن و اسفند )

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

فعالیت های ورزشی را با شور و نشاط و علاقه انجام می دهد.

مهارت حفظ تعادل و حرکت روی خط مستقیم و منحنی را دارد.

با حرکات قدرتی و استقامتی پاها و تنه آمادگی جسمانی را کسب کرده است.

توانایی شرکت منظم در بازی ها و فعالیت ها را دارد.

توانایی در مهارت به پهلو دویدن را دارد.

توانایی در مهارت پریدن را دارد.

 

 

چک لیست ارزش یابی مستمر درس: تربیت بدنی ( فروردین  اردیبهشت )

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

با مفهوم انعطاف پذیری و انجام تمرینات کششی آشنایی دارد.

توانایی انجام دادن برخی تمرینات استقامت عضلانی را کسب کرده است.

مهارت در انجام برخی تمرینات چابکی را کسب کرده است.

توانایی مهارت در پرتاب کردن یک دستی را دارد.

توانایی مهارت در منقبض و منبسط کردن عضلات درگیر در خم و راست شدن را دارد.

در انجام دادن حرکات ورزشی و شیرین کاری از خودخلاقیت نشان می دهد.

 

 

نوشته شده توسط عظیمه کریمیان | لینک ثابت |